ส่งเมลล์ด้วยphp

อัพโหลด ไฟล์ .php ขึ้น server ก็ส่งเมลล์ได้เลย (นึกว่าต้องเช่า server แบบ vps เพื่อส่งเมลล์ผ่าน node.js)

<?php
$to = “—————“;
$subject = “Hello ononon”;
$txt = “test sending email”;
$headers = “From: admin@bumbleplay.com”;   >> ใช้ headers ในการระบุชื่ออีเมลล์ต้นทาง

// Sending email
if(mail($to,$subject,$txt,$headers)){
echo ‘Your mail has been sent successfully.’;
} else{
echo ‘Unable to send email. Please try again.’;
}
?>

Posted in web

lecture

Empirical Research Methods in Information Science
https://course.ccs.neu.edu/is4800sp15/schedule.htm

Human-Computer Interaction
https://course.ccs.neu.edu/is4300f15/schedule.htm

Posted in web

Animation rigging unity

http://nw.tsuda.ac.jp/lec/unity5/index-en.html

https://medium.com/unity3danimation/create-your-own-ik-in-unity3d-989debd86770

https://www.udemy.com/mastering-3d-animation-in-unity/

 

 

stuff for making game

https://freesound.org/

https://opengameart.org/content/platform-pack

https://opengameart.org/content/platformer-art-complete-pack-often-updated

http://www.cadnav.com/3d-models/animal/

https://dova-s.jp/bgm/play2558.html

Posted in web